ข้อมูลการรับนิสิต/นักศึกษาในแต่ละรอบของมหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2561

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 10.15 น. รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง

มหาวิทยาลัยสมาชิก ทปอ.
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
5 มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
9 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
10 มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
11 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
12 มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
13 มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
14 มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
15 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
16 มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
17 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
18 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
19 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
20 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
21 มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
22 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
23 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
24 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
มหาวิทยาลัยสมทบ
25 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
26 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
27 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
28 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
29 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
30 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
31 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
32 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
33 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
34 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
35 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
36 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
37 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
38 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
39 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
40 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
41 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
42 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
43 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
44 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
45 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
46 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
47 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
48 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
49 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
50 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรรณี เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
51 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
52 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
53 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
54 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
55 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
56 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
57 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
58 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
59 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
60 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
61 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
62 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
63 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
64 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
65 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
66 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
67 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
68 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
69 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าสู่เว็บไซต์ PDF
70 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าสู่เว็บไซต์ PDF