รายละเอียดการแก้ไขข้อมูล

6 ก.ค. 60 : แก้ไข link เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

11 ก.ค. 60 : แก้ไขไฟล์ pdf จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13 ก.ค. 60 : แก้ไขไฟล์ pdf มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรรณี

20 ก.ค. 60 : แก้ไขไฟล์ pdf มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

24 ก.ค. 60 : แก้ไขข้อมูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้งเว็บไซต์ และไฟล์ pdf

2 ส.ค. 60 : แก้ไขไฟล์ pdf กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย และเพิ่ม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทั้งเว็บไซต์ และไฟล์ pdf